Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Với diện tích khoảng 400m2 chi phí khởi tạo hơn 500 triệu dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa coopmart bao gồm các hạng mục như nhà bóng , khu vui chơi game thùng trò chơi điện tử cầu trượt phù hợp với lứa tuổi từ 3 đến 12 tuổi

Dưới đây là những hình ảnh tổng hợp tại dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

Dự án thi công khu vui chơi trẻ em game thùng tại công ty hợp hoa trung tâm siêu thị coopmart

CÁC TIN KHÁC